Comprar per Categoria

Condicions Generals de Compra Marketplace

Aquestes Condicions Generals de Compra s'apliquen a la compra dels productes que els comerços adherits a la plataforma JO COMPRE A OLIVA ("EL VENEDOR") venen a través del web allotjat a la URL jocompreaoliva.es ("LA PLATAFORMA") a qualsevol usuari ("EL COMPRADOR").

L'Ajuntament d'Oliva disposa de la plataforma Marketplace per al comerç electrònic, mitjançant l'empresa FIDELITZACIÓ MONEDER SLU, d'ara endavant ADJUDICATARI, adjudicatari del contracte pel qual s'explota, s'entrega i presenta sota el nom SOM COMERÇ TGN MARKET i amb l’adreça jocompreaoliva.es.

Les dades d'identificació i contacte de l'Ajuntament d'Oliva son les següents:

Domicili social: Pl. Ajuntament, 1, 46780 Oliva

E-mail: info@oliva.es

Telèfon: (+34) 962 850 250

La compra dels productes oferts a través de LA PLATAFORMA comporta l'acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Compra per la qual cosa, abans de procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el contingut.

Si no accepta aquestes condicions generals, la compra dels productes no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l'assumpció de cap tipus d'obligació ni de responsabilitat per part de LA PLATAFORMA.

Al realitzar una comanda de compra a través del Lloc Web, el COMPRADOR declara ser major de 16 anys d'edat i tenir capacitat legal per contractar els productes de LA PLATAFORMA.

Per realitzar una comanda de compra, el COMPRADOR haurà de seguir cada un dels tràmits de procediment de compra previstos en a LA PLATAFORMA.

LA PLATAFORMA es reserva el dret de modificar el contingut i / o abast de les Condicions Generals de Compra en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar ni avisar prèviament, de manera que llegeixi atentament el contingut ja que és responsabilitat del COMPRADOR revisar les Condicions Generals de Compra abans de comprar qualsevol producte de LA PLATAFORMA.

Adhesió a la plataforma

Els comerços que s'adhereixin a LA PLATAFORMA han de tenir necssàriament la seva seu social en el municipi de OLIVA o bé disposar de local obert al públic al municipi de Oliva.

Registre del COMPRADOR

Per iniciar el procediment de compra dels productes del Lloc Web, el COMPRADOR haurà de donar-se d'alta en l'apartat del Lloc Web "Registra't" (o com a "convidat"). En posteriors processos de compra, en el supòsit que el COMPRADOR s'hagi registrat només caldrà que faciliti la seva adreça de correu electrònic i la contrasenya en l'apartat de "El meu compte".

Productes oferts

Els productes oferts a LA PLATAFORMA són propietat del VENEDOR i aquest és l'únic responsable de l'oferta i venda dels productes que han estat publicats.

Polítiques de pagament, transport i devolucions del VENEDOR

Cada VENEDOR disposarà seves polítiques de pagament, enviament i devolucions, les quals es publiquen a la pàgina de perfil del seu comerç dins de la PLATAFORMA, a disposició del COMPRADOR, el qual les accepta al tramitar una comanda.

Preu i forma de pagament dels productes

El preu dels productes serà el que aparegui en la moneda indicada al costat de cada producte del Lloc Web. Els preus són fixats pels comerços adherits a LA PLATAFORMA.

Els preus de venda indicats a LA PLATAFORMA inclouen l'IVA.

Les despeses d'enviament no estan incloses en el preu dels productes i van a càrrec del COMPRADOR sempre que la comanda no tingui les despeses d'enviament gratuïtes. Aquestes despeses d'enviament s'afegiran al total de l'import dels productes seleccionats de manera que el COMPRADOR podrà consultar-los en tot moment a la cistella de la compra abans de confirmar la comanda i finalitzar el procés de compra.

EL VENEDOR es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar amb freqüència els productes o els preus. El preu aplicable a la sol·licitud de compra efectuada pel COMPRADOR serà el que consti en el moment d'acceptar la comanda i efectuar el pagament de la mateixa, així com les Condicions Generals de Compra.

El COMPRADOR podrà realitzar el pagament dels productes mitjançant qualsevol dels mitjans de pagament assenyalats a continuació:

Pagament amb targeta: El COMPRADOR haurà d'incloure el número de la targeta de dèbit / crèdit (Visa, Visa i Mastercard), així com la resta d'informació addicional, que li sigui requerida en el procediment de compra. El càrrec s'efectuarà una vegada que sigui acceptat per l'entitat financera del COMPRADOR ja que, en cas contrari, la compra no es pot portar a terme.

El justificant de compra dels productes estarà disponible i es podrà visualitzar a la secció "El meu compte". Des d'aquesta secció, el COMPRADOR també es podrà descarregar la factura de la comanda. Per a qualsevol dubte o petició sobre facturació es podrà dirigir directament al comerç al qual s'hagi efectuat la compra.

Un cop finalitzat el procés de compra, es generarà una confirmació via electrònica, adjuntant una còpia de les Condicions Generals de Compra que el COMPRADOR podrà imprimir, quedant-se arxivat a la secció "El meu compte".

EL COMPRADOR efectua la compra directament al VENEDOR eximint a LA PLATAFORMA de total responsabilitat del procés de compra. El TPV amb què s'efectua el pagament de la comanda és propietat del VENEDOR, de manera que el pagament s'efectua directament de COMPRADOR a VENEDOR.

L’ADJUDICATARI (Fidelització Moneder SLU) compta amb elevades mesures de seguretat. Així mateix, els processos de comunicació i de pagament funcionen sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per al dispositiu del COMPRADOR. D'aquesta manera, a l'utilitzar el Protocol SSL es garanteix:

a) Que el COMPRADOR està comunicant les seves dades al servidor de Fidelització Moneder SLU i no a qualsevol altre.

b) Que entre el COMPRADOR i el servidor de Fidelització Moneder SLU les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

LA PLATAFORMA no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat pel COMPRADOR. Únicament l'entitat corresponent processadora de l'pagament té accés a aquestes dades a mode de gestió dels pagaments i cobraments.

REDSYS (sistema de pagament) ha implementat un programa de detecció de possibles operacions fraudulentes i es reserva el dret a sol·licitar informació, confirmacions i / o documents addicionals al COMPRADOR, tot després d'haver realitzat una o més compres a través del Lloc Web, mitjançant trucada telefònica o correu electrònic, amb la finalitat de confirmar que el COMPRADOR efectivament ha realitzat i autoritzat aquesta compra i / o que el lliurament o devolució de la mateixa s'ha realitzat correctament i d'aquesta manera autoritza definitivament la transacció respectiva.

EL VENEDOR podrà formular telefònicament diverses comprovacions sobre la identitat del COMPRADOR, o bé sol·licitar: (a) una confirmació i autorització per escrit signada pel COMPRADOR responsable de la compra respectiva; i (b) còpia de la identificació oficial vigent i amb fotografia del COMPRADOR per confirmar la seva identitat. EL VENEDOR s'obliga a guardar aquesta informació i documents amb elevades mesures de seguretat, de conformitat amb la normativa vigent.

En cas que el COMPRADOR no respongui favorablement o no lliuri a EL VENEDOR la ​​documentació i informació sol·licitada en un termini de 48 hores comptades a partir de la trucada o de l'enviament de l'correu electrònic per part del VENEDOR, la transacció detallada en aquesta comunicació i la comanda respectiu podran ser cancel·lats, sense necessitat d'avís posterior ni responsabilitat del VENEDOR, procedint a reemborsar a l'COMPRADOR l'import pagat respecte a aquesta compra.

Aquest procediment de verificació es realitza per a la seguretat del COMPRADOR i, per tant, a l'acceptar les presents Condicions Generals de Compra, el COMPRADOR accepta sotmetre a procediment de detecció de possibles operacions fraudulentes referit i autoritza a EL VENEDOR perquè, una vegada que el COMPRADOR proporcioni la informació i documents addicionals referits, aquests puguin ser utilitzats per a compres futures de la mateixa COMPRADOR.

Lliurament i enviament de productes

Un cop EL VENEDOR hagi verificat que el procés de compra s'ha realitzat correctament, procedirà a lliurar els productes a l'adreça indicada pel COMPRADOR en el procediment de compra, en horari laboral habitual i en els terminis previstos en la política d'enviaments del VENEDOR.

EL VENEDOR pot informar el COMPRADOR, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic, de la data de sortida de les instal·lacions del VENDENDOR de la comanda i les dades de contacte de l'empresa de transport que realitzarà l'entrega.

El lliurament es realitzarà segons el que estipula la política d'enviaments del VENEDOR i es considerarà efectuada a partir d'el moment en el qual el producte hagi estat posat a disposició del COMPRADOR en el lloc indicat pel COMPRADOR o al punt de recollida corresponent.

El risc dels productes (entre d'altres, la pèrdua, menyscabament o robatori) es transmetrà al COMPRADOR a partir d'el moment en què aquests s'hagin posat a la seva disposició.

Si hi hagués alguna incidència en el lliurament dels productes, EL VENEDOR informaria adequadament i de forma immediata al COMPRADOR. El lliurament es pot fer a través de qualsevol de les següents vies:

A l'adreça indicada pel COMPRADOR a l'efectuar la compra

En el supòsit que el comprador, després d'efectuar la compra, volgués modificar l'adreça de lliurament podrà fer-ho sempre que la comanda estigui "Pendent d'enviament". EL VENEDOR I LA PLATAFORMA no seran responsable pels errors i / o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça introduïda pel COMPRADOR no existeixi, sigui incorrecta o quan no es compleixin els requisits per al canvi de direcció de lliurament indicats prèviament. EL VENEDOR podrà realitzar el lliurament dels productes en diverses expedicions.

Si en el moment del lliurament del producte a l'adreça indicada pel COMPRADOR, aquest es trobés absent o ningú recollís el producte, el COMPRADOR haurà de contactar el més aviat possible amb EL VENEDOR per concertar una nova data de lliurament. Si el lliurament del producte al COMPRADOR no s'ha efectuat per causes no imputables a EL VENEDOR o a l'transportista, els productes seran retornats a EL VENEDOR i el COMPRADOR haurà de fer assumir les despeses d'enviament i de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associats.

Recollida en el comerç

EL VENEDOR enviarà un email al COMPRADOR comunicant la data en la qual els productes es trobaran a disposició de l'COMPRADOR en el seu establiment. El producte estarà a disposició del COMPRADOR en el seu establiment durant set (7) dies naturals des de la data indicada per EL VENEDOR. Transcorregut aquest termini sense que el COMPRADOR hagi recollit el producte, es procedirà a l'anul·lació automàtica de la comanda.

En el moment del lliurament del producte, el COMPRADOR haura d'exhibir un document d'identificació a l'transportista, verificar l'estat aparent dels embalums i signar i anotar a l'albarà de lliurament (en el format presentat pel transportista) les observacions i reserves aparents en aquest moment (per exemple, per la manca d'embalums o per danys o manipulació aparents en els productes o embalatge). De ser l'albarà en format paper, el COMPRADOR haurà de sol·licitar una còpia de l'albarà a l'transportista.

En cas que, a l'obrir els embalums amb els productes, el COMPRADOR veiés que aquests es troben danyats a causa de l'transport, que són erronis o que falten productes, ha de comunicar per escrit a EL VENEDOR en un termini de cinc (5) dies naturals des del lliurament, perquè EL VENEDOR procedeixi oportunament.

Totes les comandes de compra dels productes estan subjectes a disponibilitat dels mateixos. En cas de manca de disponibilitat del producte contractat, EL VENEDOR d'informar el COMPRADOR i li podrà oferir un producte de característiques similars d'igual o superior qualitat, si bé el COMPRADOR, alternativament, podrà cancel·lar la seva sol·licitud de compra i recuperar l'import pagat.

Devolució

Cada VENEDOR disposa de la seva pròpia política de devolucions, de la qual s'informa a la pàgina de perfil del VENEDOR. Per processar haurà d'accedir a l'apartat El meu compte > Les meves comandes > Seleccionar demanat > Devolució o Canvi de Talla, indicar el motiu de la mateixa, seleccionar els productes a retornar i confirmar el procés. Posteriorment rebrà un albarà per email que haurà d'imprimir i introduir dins de la caixa.

En cas de realitzar la devolució des de les Illes Canàries o altres parts de món haurà de contactar i tramitar la devolució directament amb EL VENEDOR.

Per a la devolució, podrà utilitzar la mateixa caixa o sobre en què s'ha enviat el producte, o, si no en algun format similar que garanteixi el perfecte estat del producte durant la tramesa.

El dret de devolució està supeditat a les següents condicions:

• Els productes han d'estar en el mateix estat que els va rebre, sense ús, en la seva caixa, embalatge, amb les seves etiquetes originals i sense danys.

Un cop rebut el producte retornat, EL VENEDOR comprovarà l'adequació de l'article, reservant-se el dret a no fer el reemborsament en cas de detectar que el producte adquirit i el retornat no coincideixen o que la devolució no s'ha realitzat d'acord amb les presents Condicions generals de compra ia la Política de devolucions del VENEDOR.

El cost de la devolució anirà a càrrec del COMPRADOR menys en aquells casos en què el producte sigui defectuós. A l'hora de realitzar l'enviament, s'aconsella utilitzar un mètode d'enviament que inclogui confirmació de lliurament. Quan EL VENEDOR rebi la devolució, revisarà que el producte estigui correcte i tramitarà el corresponent abonament. Consulteu els terminis en la política de devolucions del VENEDOR.

Les devolucions parcials d'una comanda donaran lloc a el reemborsament del preu del Producte retornat, però no de les despeses d'enviament.

Per a la devolució de productes voluminosos, si us plau, poseu-vos en contacte amb EL VENEDOR.

Al realitzar una devolució, l'única opció disponible és la d'enviar els articles a l'adreça de devolucions indicada. No hi ha un punt de recollida a què pugui portar el paquet.

En el cas de la devolució de productes defectuosos, el COMPRADOR tindrà dret al reemborsament del preu i de les despeses de transport de devolució, de conformitat amb la legislació aplicable.

Queixes i reclamacions

El COMPRADOR haurà de contactar amb EL VENEDOR en les dades de contacte indicats en la pàgina de perfil de LA PLATAFORMA per manifestar les seves queixes i reclamacions, comprometent EL VENEDOR a atendre-les el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim d'un mes des que són presentades.

Garantia

La garantia dels productes venuts a través de LA PLATAFORMA s'ajustarà al que preveu la legislació vigent i, per tant, amb caràcter general, EL VENEDOR respondrà de les faltes de conformitat manifestades pel COMPRADOR en el termini de dos (2) anys des del lliurament dels productes.

En concret, si el producte venut per EL VENEDOR no és conforme, el COMPRADOR podrà triar entre la reparació o la substitució del producte (llevat que una d'aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada) o, subsidiàriament, entre una rebaixa en el preu o la resolució de la relació contractual de conformitat amb la legislació vigent. En qualsevol cas, el COMPRADOR haurà d'informar EL VENEDOR de la manca de conformitat en el termini màxim de dos (2) mesos des que va tenir coneixement d'ella. EL VENEDOR assumirà les despeses de devolució dels productes en aquest tipus de supòsits.

No obstant, l'anterior, s'entendrà que els productes són conformes i, per tant, quedaran fora de tota garantia quan:

a) El dany o deteriorament en els productes venuts per EL VENEDOR es produeixi per causes alienes al fabricant o EL VENEDOR o, si escau, de qui actuï sota la seva responsabilitat (força major, accident, etc.) o com a conseqüència d'una incorrecta configuració i / o instal·lació del producte per part del COMPRADOR.

b) El dany o deteriorament en els productes venuts el provoqui o s'origini per un component que no l'hagi subministrat el fabricant o EL VENEDOR o sigui conseqüència d'alteracions o reparacions efectuades per persones alienes a l'fabricant o EL VENEDOR o, si escau, de qui actuï sota la seva responsabilitat.

Idioma

Les Condicions Generals de Compra estan redactades en Valencià, Espanyol i Anglès.

Responsabilitat

La PLATAFORMA no és venedora dels productes comprats a través de la intermediació de el Servei; tan sols el VENEDOR és el contractant del COMPRADOR per la compra dels productes. La PLATAFORMA no forma part de la compravenda i no assumeix cap responsabilitat per això. Les transaccions efectuades per la compra es tramiten directament entre el comprador i el venedor.

En LA PLATAFORMA els productes són oferts per tercers, de manera que la PLATAFORMA no és responsable de la fixació de l'preu, els productes oferts ni de la garantia dels mateixos. El VENEDOR és l'únic responsable de la informació relativa als productes, de compliment de l'contracte i de la seva conformitat amb la normativa aplicable.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les Condicions Generals de Compra es regiran i interpretaran de conformitat amb els termes de la Legislació Espanyola vigent.

 

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i / o aplicació de les Condicions Generals, els jutjats competents seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent de consumidors i usuaris.